• ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය
  • රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය
  • දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය - මාතර
  • පළාත් මෝටර් රථ දෙපාර්තමේන්තුව - ගාල්ල
  • ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් දෙපාර්තමේන්තුව
  • අකුරැස්ස ප්‍රාදේශීය සභාව
  • දකුණු පළාත් ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව
  • විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව
  • දකුණු පළාත් කලාප කාර්යාලය - ගාල්ල
  • පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව

News & Events

12
Oct2018
All Island Best Project

All Island Best Project

Under the Rural Infrastructure Development Program, the...

22
Sep2018
ප්‍රභාෂ්වර මියැසි - 2018

ප්‍රභාෂ්වර මියැසි - 2018

අකුරැස්ස ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ රාජ්‍ය නිලධාරීන් වෙනුවෙන්...

Scroll To Top