ආයතන අංශය

සමාජ සේවා අංශය

අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර් අංශය

විශ්‍රාම වැටුප් අංශය

News & Events

12
Oct2018
All Island Best Project

All Island Best Project

Under the Rural Infrastructure Development Program, the...

22
Sep2018
ප්‍රභාෂ්වර මියැසි - 2018

ප්‍රභාෂ්වර මියැසි - 2018

අකුරැස්ස ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ රාජ්‍ය නිලධාරීන් වෙනුවෙන්...

Scroll To Top